Põlva Ühisgümnaasiumi õppekava üldosa

nd “Keel ja kirjandus” – eesti keel põhikoolis, eesti keel gümnaasiumis, kirjandus põhikoolis, kirjandus gümnaasiumis
Ainevaldkond “Võõrkeeled” – võõrkeel põhikoolis, võõrkeel gümnaasiumisC-võõrkeel gümnaasiumis
Ainevaldkond Matemaatika
Ainevaldkond “Loodusained” –loodusained põhikoolis, loodusained gümnaasiumis
Ainevaldkond “Sotsiaalained” – inimeseõpetus, ajalugu, ühiskonnaõpetus
Ainevaldkond “Kunstiained” – kunst põhikooliskunst gümnaasiumis, muusika põhikoolis
Ainevaldkond “Tehnoloogia” – tööõpetus, käsitöö ja kodundus, tehnoloogiaõpetus
Ainevaldkond “Kehaline kasvatus”
Valikõppeaine “Informaatika” – informaatika põhikoolis, informaatika gümnaasiumis
Valikõppeaine “Karjääriõpetus
Valikõppeaine “Majandus- ja ettevõtlusõpetus
Valikõppeaine “Usundiõpetus
Valikõppeaine “Sisekaitseline eelõpe
Valikõppeaine “Ladina keel
Valikõppeaine “Eetika
Valikkursus “Joonestamine
Valikkursus “3D-modelleerimine
Valikkursus “Uurimistöö alused