Õppeaasta avamine

Põlva Ühisgümnaasium alustab 2014/2015. õppeaastat  esmaspäeval, 1. septembril:
kell 10.00 klassijuhataja tund,
kell 11.00 tarkusepäeva aktus Mesikäpa Hallis.

- – – – – – – – – – -

PÜG-i 1. klassi astujate tutvumisõhtu

Põlva Ühisgümnaasium ootab 1. klassi õpilasi ja lastevanemaid tutvumisõhtule kooli aulasse 27. augustil 2014 kell 17.30.
Saame tuttavaks koolimaja ja klassijuhatajaga, kuulame nõuandeid kooli psühholoogilt ja logopeedilt. Räägime, milliseid vahendeid koolis vaja läheb, kuidas liituda kooli elektroonse infosüsteemiga jmt. Tulevased koolilapsed saavad täiskasvanute arutelu ajal omavahel mängida.

- – – – – – – – – – -

Põlva Ühisgümnaasiumi raamatukogu teostab 2014/2015. õa õpikute ja töövihikute laenutust ja müüki  järgmiselt:

päev

kuupäev

klass

kellaaeg

T

18. august

algkl. õpetajad

9-12

12.30-14

K

19. august

V-XII kl õpetajad

9-12

12.30-14

N

21. august

II-IV

9-12

12.30-14

R

22. august

VII

9-12

12.30-14

E

25. august

IX

9-12

12.30-14

T

26. august

VIII

9-12

12.30-14

K

27. august

X-XII

9-12

12.30-14

N

28. august

X-XII

9-12

12.30-14

R

29. august

V-VI

9-12

12.30-14

1.-9. kl õpilastele on õpikud ja töövihikud  tasuta.

10. kl-le on õpikud tasuta, töövihikute maksumus on  14€.

11. ja 12.  klassi töövihikuid müüakse-ostetakse õppetöö ajal.

- – – – – – – – – – -

Järelkonkurss 10. klassi astumiseks

Põlva Ühisgümnaasium kuulutab välja järelkonkursi vabadele kohtadele
10. klassis
 (reaalainete, loodusainete ja sotsiaalainete õppesuunas). Õpilaskandidaadi 9. klassi klassitunnistusel peavad olema kõik vähemalt rahuldavad hinded.

Dokumentide vastuvõtmine kooli kantseleis igal tööpäeval kell 9.00-14.00 hiljemalt
11. augustiks 2014. a
.

10. klassi astumiseks esitab õpilane järgmised dokumendid:

 • vormikohane kirjalik avaldus (saab täita kohapeal);
 • põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega ja 9. klassi klassitunnistus;
 • foto 3 x 4 cm;
 • väljastpoolt Põlvat tulnud õpilasel tervisekaart või -leht.

- – – – – – – – – – -

7. ja 10. klasside nimekirjad 2014/15. õa

7. klassid

10. klassid

- – – – – – – – – – -

Valminud on 2013/14. õa viimane Infoleht nr 12 (16. juuni 2014).

- – – – – – – – – – -

Vastuvõtt Põlva ÜG 5., 6. ja 7. klassidesse

Põlva Ühisgümnaasium võtab vabadele kohtadele vastu 5., 6. ja 7. klasside õpilasi.

- – – – – – – – – – -

Info koolivõrgu edasisest arengust

Põlva vallavalitsus avaldas oma kodulehel uudise koolivõrgu edasise arengu kohta. Tekstiga saab tutvuda siin.

- – – – – – – – – – -

aktused2014

- – – – – – – – – – -

10. klassi vastuvõtt 2014/15. õa

Dokumentide vastuvõtmine Põlva ÜG 10. klassi õppima asumiseks toimub direktori kabinetis 25. ja 26. juunil 2014 kell 9.00-14.00.

10. klassi astumiseks esitab õpilane järgmised dokumendid:

 • vormikohane kirjalik ankeet / avaldus (kooli kodulehel);
 • isikuttõendava dokumendi või sünnitunnistuse originaal või koopia;
 • põhihariduse (9. klassi) omandamist tõendav dokument koos hinnetelehega ja 9. klassi klassitunnistus;
 • foto 3 x 4 cm;
 • väljastpoolt Põlvat tulnud õpilasel tervisekaart või -leht.

Vastuvõetute nimekirjad avaldatakse hiljemalt 30. juunil 2014 kooli koduleheküljel.

- – – – – – – – – – -

Valminud on 2013/14. õa Infoleht nr 11 (03. juuni 2014).

- – – – – – – – – – -

Põlva Ühisgümnaasiumi 11. looduskonverents

26. mail 2014 algusega kell 9.00 toimub Põlva ÜG aulas 11. looduskonverents.
Koneverentsi moderaatorid on 11.b klassi õpilane Oliver Tigas ja õpetaja Krista Untera.

Konverentsi kavaga saad tutvuda siin.

- – – – – – – – – – -

Valminud on 2013/14. õa Infoleht nr 10 (07. mai 2014).

- – – – – – – – – – -

TEADE

Gümnaasiumi õpilaste mai- ja juunikuu (toitlustamine kuni 5. juunini) toiduraha kogutakse      30.aprillil ja 05. ja 06. mail kantselei ees.

Põlva valla õpilased: 24×0,55 = 13.20
Teistes valdades elavad õpilased: 1,00 x 24 = 24.- €
Üksiku päeva talong maksab kõigile õpilastele 1.- €

Toiduraha võib kanda Põlva Vallavalitsuse arvele:
SEB: EE021010402018689001
SWEDPANK: EE172200221012204673
Ülekande korral esitada talongide saamiseks maksekorraldus või saata see eelnevalt aadressil signe@polvayg.edu.ee

- – – – – – – – – – -

Õppetöö ümberkorraldamine 2. mail

Kõigil õpilastel ja 1. septembril tööl olnud töötajatel on 2. mai 2014 puhkepäev (dir kk nr 31).

- – – – – – – – – – -

Valminud on 2013/14. õa Infoleht nr 9 (11. aprill 2014).

- – – – – – – – – – -

Kevadkontsert2014

- – – – – – – – – – -

Sisseastumistestid 10. klassi astumiseks 2014

Sisseastumistestid 10. klassi astumiseks toimuvad laupäeval, 12. aprillil 2014 kell 10.00.

Test koosneb matemaatika, üldteadmiste (geograafia, bioloogia, ühiskonnaõpetus) ja inglise keele ülesannetest. Testi sooritama tulles esitab õpilane isikuttõendava dokumendi ja 9. klassi klassitunnistuse koopia (v. a Põlva ÜG õpilased). Kandidaadil tuleb täita kohapeal ankeet, kus ta märgib ära õppesuuna 1. ja 2. valiku, mida soovib gümnaasiumis õppida.

Sisseastumistesti ei pea sooritama õpilased, kellel on 9. klassi kolme veerandi kõigi veerandihinnete keskmine 4,5 või kõrgem.
Testi saavad sooritada õpilased, kelle 9. klassi klassitunnistusel on vähemalt rahuldavad hinded. Erandjuhul võib testile lubada ka ühe mitterahuldava perioodihindega.

Registreeri ennast testile siin.

- – – – – – – – – – -

Comeniuse projektikohtumine

7.-11. aprillil võõrustab Põlva Ühisgümnaasium taaskord Comeniuse projekti New Ways Of Living partnereid, kes on sedakorda Türgist Izmiri linnast. Projektikohtumise raames koostatakse viktoriinmäng, mis hõlmab küsimusi ja huvitavaid fakte kõigi käesolevast projektist osa võtvate riikide kohta. Lisaks sellele tutvuvad Türgist pärit külalised meie kooli ja Põlva vallaga. Samuti tutvustatakse külalistele Tartut ning Tallinna. Projektist võtavad osa 10.-12. klassi õpilased Sirje Maria Lehestik, Hardi Põder, Tauri Marran, Janeliis Käo, Liis Tintso, Anett Hallap, Eleriin Käo, Merilyn Asi, Kristo Kuusik, Kadi Kaarsalu, Helena Käo, Kadri Koor ja Marianne Leotoots.

- – – – – – – – – – -

TEADE

Gümnaasiumi õpilaste aprillikuu toiduraha kogutakse 31. märtsil ning 01. ja 02. aprillil kantselei ees.
Põlva valla õpilased:  21×0,55 = 11.55  €
Teistes valdades elavad õpilased: 21×1,00 = 21.- €
Üksiku päeva talong maksab kõigile õpilastele 1.- €

Toiduraha võib kanda Põlva Vallavalitsuse arvele:
SEB:  EE021010402018689001
SWEDPANK: EE172200221012204673
Ülekande korral esitada  talongide saamiseks maksekorraldus või saata see eelnevalt aadressil signe@polvayg.edu.ee

- – – – – – – – – – -

Põlva Ühisgümnaasiumis 1. klassi ei avata

25. märtsil toimunud Põlva vallavolikogu istungil otsustas volikogu Põlva koolivõrgu ümberkorraldamise kasuks (otsus 25.03.2014 nr 1-3/18).
Volikogu otsustas koolid ümber korraldada nii, et kooliastmed saavad tulevikus asuma eraldi majades.

Põlva Ühisgümnaasium (ja ka Põlva Keskkool) korraldatakse ümber järgmiselt: 2014/2015 õppeaastal ei avata 1. klasse ning 2015/2016 õppeaastal ei avata 1. ja 2. klasse. Koolid ühendatakse üheks kooliks, kusjuures ühendatavad koolid lõpetavad tegevuse ja nende baasil asutatakse 1. juulist 2016 uus põhikoolina tegutsev kool, kus õpe toimub II ja III kooliastmes – 4.-9. klassini.

Mammaste Koolis jäävad järgmisel õppeaastal (2014/2015) kooli 1.-4. klassid, aga ei avata enam 5. ja 6. klasse. 2015/2016 õppeaastal ei avata Mammastes ka 4. klasse. Nii muutub Mammaste kool 2016/2017 õppeaastal I kooliastme kooliks, kus õpivad 1.-3. klassid.

Vastavalt nimetatud vallavolikogu otsusele lõpetab Põlva Ühisgümnaasium avalduste vastuvõtu 1. klassi. Seni laekunud avaldused edastame Põlva Vallavalitsusse, kust võetakse juba lapse vanematega edasise tegevuse osas ühendust. Uued avaldused tuleb esitada Põlva Vallavalitsuse kantseleisse (Kesk t.15).

- – – – – – – – – – -

Valminud on 2013/14. õa Infoleht nr 8 (14. märts 2014).

- – – – – – – – – – -

TEADE

Gümnaasiumi õpilaste märtsikuu toiduraha kogutakse 28. veebruaril ning 03. ja 04. märtsil kantselei ees.
Põlva valla õpilased: 16 x 0,55 = 8.80 €
Teistes valdades elavad õpilased: 16 x 1,00 = 16.- €
Üksiku päeva talong maksab kõigile õpilastele 1.- €

Toiduraha võib  anda Põlva Vallavalitsuse arvele:
SEB: EE021010402018689001
SWEDPANK: EE172200221012204673
Ülekande korral esitada talongide saamiseks maksekorraldus või saata see eelnevalt aadressil signe@polvayg.edu.ee

- – – – – – – – – – -

TUTVUMISPÄEV 10. klassidesse astujatele

Kolmapäeval, 26. märtsil 2014 toimub Põlva Ühisgümnaasiumis tutvumispäev 9. klasside õpilastele. Soovijatel on võimalus tutvuda koolimaja ja kooli tegevusega ning osaleda õppesuundi tutvustavates tundides.
Eelregistreerimine (tingimata vajalik) hiljemalt esmaspäevaks, 24. märtsiks lingil  http://goo.gl/OGFgxm
Iga osaleja saab soovi korral tutvumispäeval viibimise kohta tõendi.

26. märtsi programm:
8.15 Teiste koolide õpilaste kogunemine garderoobis muusikaklassis (C-116). Sissejuhatus
8.25 Koolimajaga tutvumine
8.45 Kooli tutvustus aulas
9.00 Liituvad ka Põlva ÜG õpilased. Kooli tegevuse ja õppesuundade tutvustus aulas. Külastatavate tundide nimekirjade täpsustamine.
9.50 – 10.35 1. õppesuunda tutvustavad tunnid õpilaste valikul (reaalsuund, loodussuund, sotsiaalainete suund, sisekaitse suund)
10.45 – 11.30 2. õppesuunda tutvustavad tunnid õpilaste valikul (reaalsuund, loodussuund, sotsiaalainete suund, sisekaitse suund)
11.30 – ühine lõuna kooli sööklas
12.00 – 12.45 3. õppesuunda tutvustavad tunnid õpilaste valikul

Lisainfo telefonidel 799 9202, 799 9203 või 5347 1607.
Kohtumiseni Põlva Ühisgümnaasiumis, Kesk 25 Põlva

- – – – – – – – – – -

Valminud on 2013/14. õa Infoleht nr 7 (21. veebruar 2014).

- – – – – – – – – – -

21. veebruari lühendatud koolipäev

21. veebruaril on lühendatud koolipäev. Toimuvad 1.-4. tund tunniplaani alusel, millele järgneb ülekooliline Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud aktus algusega kell 11.45  Mesikäpa hallis. Aktusele on oodatud ka lapsevanemad.

- – – – – – – – – – -

Valminud on 2013/14. õa Infoleht nr 6 (27. jaanuar 2014).

- – – – – – – – – – -

TEADE

Gümnaasiumi õpilaste veebruarikuu toiduraha kogutakse 31. jaanuaril ja 03.-04. veebruaril kantselei ees.
Põlva linna õpilased: 19×0,55 = 10.45 €
Põlva valla õpilased: 19×0,60 = 11.40 €
Teistes valdades elavad õpilased: 19×1,00= 19.- €
Üksiku päeva talong maksab kõigile õpilastele 1.- €

Toiduraha võib kanda Põlva Linnavalitsuse arvele:
SEB 10402009453000
SWEDBANK 221018201418
Ülekande korral esitada talongide saamiseks maksekorraldus või saata see eelnevalt aadressil signe@polvayg.edu.ee

- – – – – – – – – – -

Kehalisest kasvatusest 6.-11. klassidele III veerandil (20. jaanuar – 14. märts 2013)

Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad pärast ainetunde väljapakutud aegadel õpilasele sobival ajal Mammastes. Tunnid toimuvad kehalise kasvatuse õpetajate juhendamisel. Ühe suusatunni pikkus on 60 minutit. Iga õpilane osaleb vähemalt 8 suusatunnis 3. veerandi jooksul.
Intsikurmus lume puudumise tõttu esialgu tunde ei toimu. Edasine info Intsikurmu tundide kohta ilmub kooli kodulehel.

*Intsikurmu tunnid on lume saabumiseni üle viidud Mammastesse.
* Tunnid on esialgu Mammastes esmaspäevast reedeni algusega kell 14.00, 15.00 ja 16.00.
* Mammastes on tunnid suusaveerandi lõpuni teisipäeval ja neljapäeval algusega kell 17.00 ja 18.00 ning laupäeval algusega kell 11.00 ja 12.00.
Alternatiiviks suusatamisele on jooksmine või kepikõnd, mis toimub suusatundide aegadel. Et jooksu- või kepikõnni tunni pikkus on 30 minutit, tuleb osaleda kokku 16 tunnis (kaks tundi nädalas).
Kehalise kasvatuse tundi tullakse SPORDIRIIETUSES!
Hindamisel arvestatakse õpilase osavõttu kõikidest tundidest, aktiivsust ja tahet. Ainult jooksu- ja kepikõnni tundides osalemisel on kõrgeim võimalik hinne „4“. Kokkuvõttev hinne „5“ saab kehalises kasvatuses 3. veerandil kujuneda vaid juhul, kui on osaletud kõigis ettenähtud kehalise kasvatuse tundides, sealjuures vähemalt viies suusatunnis.
Õpilased, kel pole suuski ega suusasaapaid, saavad neid koolist laenutada eelnevalt registreerides kehalise kasvatuse õpetajate kabinetis kell 11.30-12.00 ja 12.30-12.55. Kooli suusavarustuse saab kätte  Mammastes enne tunni algust!
Et koolis on laenutamiseks rotafella sidemetega suusad, siis võimalusel osta õpilasele rotafella sidemetele sobivad  suusasaapad (peavad oleme kahe soonega), siis saab tundi minna oma kuivade saabastega.
Ühe suusatunnina veerandi jooksul võib arvestada klassiga või kooli poolt organiseeritud juhendajaga väljasõitu suusamäele (lumelaud või mäesuusad).
Suuskade hoidmiseks koolis lepitakse kokku kehalise kasvatuse õpetajaga.
Füüsilise tervise seisukohalt on soovitav osaleda kehalise kasvatuse tundides järjepidevalt. Ei ole mõistlik jätta suusatundides käimist märtsikuusse, kus ilm võib sulale minna ja suusatamine on raskendatud.

- – – – – – – – – – -

Suusaveerandi tunniplaan
Alates 20. jaanuarist hakkab kehtima uus tunniplaan. Tunniplaaniga saad tutvuda siin.

- – – – – – – – – – -

hobuseaasta

- – – – – – – – – – -

TEADE

Gümnaasiumi õpilaste jaanuarikuu toiduraha kogutakse    06.-08. jaanuaril kantselei ees.
Põlva linna õpilased: 20×0,55 = 11.- €
Põlva valla õpilased: 20×0,60 = 12.- €
Teistes valdades elavad õpilased: 20×1,00 = 20.- €
Üksiku päeva talong maksab kõigile õpilastele 1.- €

Toiduraha võib kanda Põlva Linnavalitsuse arvele:
SEB 10402009453000
SWEDBANK 221018201418
Ülekande korral esitada talongide saamiseks maksekorraldus või saata see eelnevalt aadressil signe@polvayg.edu.ee

- – – – – – – – – – -

Valminud on 2013/14. õa Infoleht nr 5 (23. detsember 2013).

- – – – – – – – – – -

PYG_2013kodukale

- – – – – – – – – – -

TEADE

Gümnaasiumi õpilaste detsembrikuu toiduraha kogutakse 29. novembril ja 02.-03. detsembril kantselei ees.
Põlva linna õpilased: 15 x 0,55 = 8.25 €
Põlva valla õpilased: 15  x0,60 = 9.- €
Teistes valdades elavad õpilased: 15 x 1,00 = 15.- €
Üksiku päeva talong maksab kõigile õpilastele 1.- €

Toiduraha võib kanda Põlva Linnavalitsuse arvele:
SEB 10402009453000
SWEDBANK 221018201418
Ülekande korral esitada talongide saamiseks maksekorraldus või saata see eelnevalt aadressil signe@polvayg.edu.ee

- – – – – – – – – – -

jõululaat

- – – – – – – – – – -

Valminud on 2013/14. õa Infoleht nr 4 (22. november 2013).

- – – – – – – – – – -

INDIA nädal

18.-22. novembrini toimub Põlva Ühisgümnaasiumis traditsiooniline 10. ja 11. sotsiaalharuklasside poolt korraldatav maailmanädal, mis sel õppeaastal keskendub Indiale. Koolis toimuvad mitmed erinevad üritused: India muinasjuttude lugemine, sendilaat, India teemaline tants, kunst, külalisesinejad, indiapärane riietus, Bollywood, võrdlevad plakatid prügimajanduse kohta (Eesti-India).
Lisaks sellele, käib koolis ringi ka annetuskast, kuhu kogume annetusi Aafrika lastele.

india nädal

- – – – – – – – – – -

Valminud on 2013/14. õa Infoleht nr 3 (30. oktoober 2013).

- – – – – – – – – – -

TEADE

Gümnaasiumi õpilaste novembrikuu toiduraha kogutakse 31. oktoobril, 01. ja 04. novembril kantselei ees.

Põlva linna õpilased: 21×0,55 = 11.55 €
Põlva valla õpilased: 21×0,60 = 12.60 €
Teistes valdades elavad õpilased: 1,00×21 = 21.- €
Üksiku päeva talong maksab kõigile õpilastele 1.- €

Toiduraha võib kanda Põlva Linnavalitsuse arvele:
SEB 10402009453000
SWEDBANK 221018201418
Ülekande korral esitada talongide saamiseks maksekorraldus või saata see eelnevalt elektroonselt aadressil signe@polvayg.edu.ee .

- – – – – – – – – – -

Stuudiumi e-päeviku kasutajaks lisamine

Lapsevanem peab e-päevikuga (Stuudium) liitumiseks klikkima siia või aadressil https://pyg.ope.ee/ ning valima lingi ”esitage andmed ja taotlege kontot”. Edasi tegutsege juhiste järgi.

Probleemide ja küsimuste korral pöördu õppejuhi poole telefonil 799 9202.

- – – – – – – – – – -

Etluskonkursi „TAHAN SULLE ÖELDA” tulemused

19. oktoobril 2013. a toimus Põlva Ühisgümnaasiumis järjekordne etluskonkurss TAHAN SULLE ÖELDA. Konkursi tulemused:

Noorem vanuseaste:
Priit Luuk-Luuken, Põlva ÜG 4. klass (juhendaja Hedvi Rebane)
Mette-Marit Rehemets, Põlva KK 5. klass, esile tõstetud omaloomingu eest (juhendaja Ene Hainsoo)

Keskmise vanuseastme (7.-9. klass) laureaadid:
Katriin Kottisse, Põlva ÜG 7.kl (juhendaja Maia Punak)
Victoria Ly Pell, Viljandi Kesklinna Kool 8. kl (juhendaja Alli Lunter)
Eliise Tamme, Toila Gümnaasium 8. kl (juhendaja Katrin Kivimeister)
Lota-Loviisa Rohtla, Põlva ÜG 9. kl (juhendaja Merle Pintson) -  eripreemia tunnetatud proosa mõtlema panemise eest
Kirke Katariina Siimso, Viljandi Kesklinna Kool 8. kl (juhendaja Külliki Asu)- eripreemia luuletuse sõnumi seotud edastuse eest

Vanema astme (10.-12. klass) laureaadid:
Kaari Kallas, Põlva ÜG 12. kl (juhendaja Annely Hindrikson)
Maris Lutsar, Põlva ÜG 10. kl (juhendaja Annely Hindrikson)
Kristiina Ojamäe, Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi 12. kl (juhendaja Ilme Hallik)
Heneli Ristisaar, Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumi 11. kl (juhendaja Age Salo)
Triinu Teppe, Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 10. kl (juhendaja Ilme Hallik)

Publiku lemmik:
Andrus Punt, Tartu Raatuse Kool 9. kl (juhendaja Eha Valge)

Raamatukogu preemia:
Jan- Mattias Kottise, Põlva KK 7. kl (juhendaja Sirje Vill)
Tänukirja sai juhendaja Hilja Tomson Kaagvere Erikoolist etlemise pisiku levitamise eest oma koolis.

- – – – – – – – – – -

 

Valminud on 2013/14. õa Infoleht nr 2 (10. oktoober 2013).

- – – – – – – – – – -

Põlva Ühisgümnaasiumi lastevanemate üldkoosolek

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 56 alusel kutsun kokku Põlva Ühisgümnaasiumis õppivate õpilaste vanemate koosoleku 10. oktoobril 2013. a algusega kell 17.30 kooli aulas. Klasside koosolekute ajad ja kohad leiad siit.

Päevakord:
1. Loeng „Kuidas oma last tõeliselt armastada“ – Ruta Püvi, MTÜ Mentor Inspira juhataja.
2. Ülevaade käesolevast õppeaastast koolis – direktor Koit Nook.
3. Kooli hoolekogu eelmise õppeaasta jooksul tehtud töö aruanne – hoolekogu esimees Andres Lehestik.

Koit Nook
direktor

 - – – – – – – – – – -

Uus õpilasesinduse koosseis

1. oktoobril oli koolis  Põlva Ühisgümnaasiumi ÕPILASESINDUSE valimised. 13 liikmelisse esindusse osutusid valituks:

Ees- ja perekonnanimi Klass
Tarvi-Karlos Jens 12b
Oliver Jõgeva 12a
Eleriin Käo 11c
Grete Lokko 11a
Maris Lutsar 10a
Henry Mandel 11d
Maiken Mägi 11a
Laura Nagel 7a
Rauno Planken 10c
Hanna-Grete Rüütli 12c
Randy Soosaar 11a
Marimal Tilk 9a
Gabriel Usin 11a

Palju õnne uutele liikmetele!

TEADE

Gümnaasiumi õpilasete oktoobrikuu toiduraha kogutakse 30. septembril ja 01.-03. oktoobril kantselei ees.

Põlva linna õpilased: 18×0,55 = 9.90 €
Põlva valla õpilased: 18×0,60 = 10.80 €
Teistes valdades elavad õpilased: 1,00×18 = 18.- €
Üksiku päeva talong maksab kõigile õpilastele 1.- €

Toiduraha võib kanda Põlva Linnavalitsuse arvele:
SEB 10402009453000
SWEDBANK 221018201418
Ülekande korral esitada talongide saamiseks maksekorraldus või saata see eelnevalt elektroonselt aadressil signe@polvayg.edu.ee .

 - – – – – – – – – – -

Õpilasesinduse valimised

Tänasest (23.09) algas ametlikult Põlva Ühisgümnaasiumi õpilasesindusse kandideerijate valimiskampaania. Kandidaatide ja nende seisukohtadega saab tutvuda koolimaja peaukse juures olevatel stendidel.

Ülekoolilised valimised on koolis 1. oktoobil, igal õpilasel on 1 hääl.

Põlva Ühisgümnaasiumi 2013/2014. õa ÕPILASESINDUSE kandidaadid

Nr EES-ja PEREKONNANIMI KLASS
Nr 1 Henry Mandel 11d
Nr 2 Gabriel Usin 11a
Nr 3 Brigita Joosing 7c
Nr 4 Rando Hinn 9c
Nr 5 Tarvi-Karlos Jens 12b
Nr 6 Oliver Jõgeva 12a
Nr 7 Marimal Tilk 9a
Nr 8 Hanna-Grete Rüütli 12c
Nr 9 Jessika Roger 12c
Nr 10 Randy Soosaar 11a
Nr 11 Ehtel Hainsoo 11d
Nr 12 Eleriin Käo 11c
Nr 13 Rauno Planken 10c
Nr 14 Tiina Ilves 11b
Nr 15 Maris Lutsar 10a
Nr 16 Laura Nagel 7a
Nr 17 Ketriin Antson 11c
Nr 18 Grete Lokko 11a
Nr 19 Maiken Mägi 11a

  - – – – – – – – – – -

Põlva Ühisgümnaasiumi lastevanemate üldkoosolek

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 56 alusel kutsun kokku Põlva Ühisgümnaasiumis õppivate õpilaste vanemate koosoleku 10. oktoobril 2013. a algusega kell 17.30 kooli aulas.

Päevakord:
1. Loeng „Kuidas oma last tõeliselt armastada“ – Ruta Püvi, MTÜ Mentor Inspira juhataja.
2. Ülevaade käesolevast õppeaastast koolis – direktor Koit Nook.
3. Kooli hoolekogu eelmise õppeaasta jooksul tehtud töö aruanne – hoolekogu esimees Andres Lehestik.

Koit Nook
direktor

 - – – – – – – – – – -

E-viktoriin majandusest!

Junior Achievement Eesti korraldab ettevõtlusnädala raames, 8. oktoobril 2013 e-viktoriini 8. – 9. klassi õpilastele. Osalema on oodatud 8. – 9. klasside õpilasi vaatamata sellele, kas nad õpivad koolis majandust või mitte. Juhised ja reeglid leiad siit. Oma osalemissoovist anna teada hiljemalt 27. septembriks õpetaja Anne-Liis Tammele (kabinet B-32). Kuulutust vaata siit.

 - – – – – – – – – – -

Valminud on 2013/14. õa Infoleht nr 1 (16. september 2013).

- – – – – – – – – – -
seenenäitus2013

 - – – – – – – – – – -

Etluskonkurss “Tahan Sulle öelda…”

Põlva Ühisgümnaasiumi raamatukogu koostöös emakeeleõpetajatega kutsub taas Põlvasse etluskonkursile „TAHAN SULLE ÖELDA…”

Konkurss toimub 19. oktoobril 2013. Täpsema info ürituse kohta leiad siit.

- – – – – – – – – – -

Huviringide laat

Hea õpilane ja lapsevanem! 16.-20. septembrini on koolis huviringide nädal ehk  HUVIRINGIDE LAAT. Nädala eesmärk on  kutsuda õpilasi ja  lapsevanemaid koolis tegutsevate huviringidega tutvuma. Ringijuhid ootavad külalisi kindlatel aegadel (vaata  allpoololevat infot, nimekiri täieneb 13. septembrini). Huviringide laadal väljapakutud ringide tegevustega tutvumas käimine ei kohusta kedagi ringis osalema.  Tulge julgelt uudistama!

Esmaspäev, 16. september
5.-6. kl rahvatants – 13.45 aulas  (Andre Laine)
Võru keel (2.-4.kl) – 13.45 A-214 (Hedvi Rebane)
Saalihoki (5.-8.kl) - 14.30 Mesikäpa hallis (Aivar Haan)

Teisipäev, 17. september
Kandleansambel (5.-8.kl) –  13.45 – 14.30 A-014 (Ulvi Pern)

Kolmapäev, 18. september
Loovusring (2.kl) – 13.15-14.00 A-314 (Riina Lond)
Näitering (põhikool) – 14.30 aulas (Maia Punak)

Neljapäev, 19. september
Puhkpilliorkester – 14.35 C-116 (Peeter Änilane)
Tähelepanu, start! (2.-5.kl)  - 14.30-15.15 Mesikäpa hall (Ulvi Musting)
Kergejõustik (2.-8. kl) -14.30-15.15 Mesikäpa hall (Silva Suvi)

- – – – – – – – – – -

Tunniplaan 2013/14. õa

Uue õppeaasta tunniplaani leiad siit. Esimese nädala jooksul võib tunniplaanis tulla veel muudatusi. Gümnaasiumi valikainete tunnid lisatakse tunniplaani esimese õppenädala jooksul.

- – – – – – – – – – -

Õppeaasta avamine

Põlva Ühisgümnaasium alustab 2013/2014. õppeaastat  pühapäeval, 1. septembril.
Päevakava:  kell 10.00 klassijuhataja tund (klassijuhataja tundide ruumid leiad siit),
                kell 11.00 tarkusepäeva aktus Mesikäpa Hallis.
- – – – – – – – – – -

TEADE
Gümnaasiumi õpilaste septembrikuu toiduraha kogutakse 02.-04. septembril kantselei ees.

Põlva linna õpilased: 21×0,55 = 11.55 €
Põlva valla õpilased: 21×0.60 = 12.60 €
Teistes valdades elavad õpilased: 1,00×21= 21.- €
Üksiku päeva talong maksab kõigile õpilastele 1.- €

Toiduraha võib kanda Põlva Linnavalitsuse arvele:
SEB 10402009453000
SWEDBANK 221018201418
Ülekande korral esitada talongide saamiseks maksekorraldus või saata see eelnevalt elektroonselt aadressil signe@polvayg.edu.ee .

- – – – – – – – – – -

Armas 1. klassi õpilane vanematega!
Esmaspäeval, 26. augustil kell 13.15 ootab Sind koolimaja peaukse juures Sinu õpetaja. Saame tuttavaks!

- – – – – – – – – – -

Põlva Ühisgümnaasiumi raamatukogu teostab 2013/2014. õ/a õpikute-töövihikute laenutust  järgmiselt:

päev kuupäev klass        kellaaeg
E 19. august algkl. õpetajad 9-12 12.30-14
N 22. august õpetajad 9-12 12.30-14
R 23. august õpetajad 9-12 12.30-14
E 26. august II-V 9-12 12.30-14
E 26. august I klass 14-15
T 27. august VI-VIII 9-12 12.30-14
K 28. august XI-XII 9-12 12.30-14
N 29. august XI-XII 9-12 12.30-14
R 30. august IX 9-12
R 30. august X klass 12.30-14
Gümnaasiumi õpilastele on töövihikud müügiks:
10. klass – 26,90€, 11. klass – 14,30€

- – – – – – – – – – -

Pakume tööd tüdrukute kehalise kasvatuse õpetajale

Põlva Ühisgümnaasium kuulutab välja konkursi TÜDRUKUTE KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJA ametikoha täitmiseks alates 1. septembrist 2013. a.
Konkursi võitjaga sõlmitakse tähtajaline tööleping kuni põhikohaga töötaja tagasitulekuni (lapsehoolduspuhkuse ajaks).
Nõutud vastavus Pedagoogide kvalifikatsiooninõuetes sätestatud nõuetele.
Pakume täiskoormust, tunnid  5. kuni 12. klassides.

Kandidaatidel palume esitada: kirjalik avaldus, CV, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, muud kandideerija poolt vajalikuks peetavad dokumendid.

Täpsemat infot saab küsida direktorilt, telefon 513 4363, e-post  Koit.nook@polvayg.edu.ee
Põlva Ühisgümnaasiumi aadress: Kesk 25, Põlva linn 63308. Koduleht http://www.polvayg.edu.ee
Dokumendid palume esitada 26. augustiks kooli aadressil.

- – – – – – – – – – -

Pakume tööd IT-spetsialistile

Töö kirjeldus:

·      kooli info- ja kommunikatsioonitehnika tõrgeteta töö tagamine
·      infotehnoloogiaalane arendustöö
·      riist- ja tarkvara paigaldus, hooldus, rikete diagnoosimine ja pisiremont
·      infotehnoloogiavahendite kasutuse ja seadistuse üle arvestuse pidamine
·      IT alaste kulumaterjalide ja seadmete hankimine
·      kodulehe haldamine ja arendamine
·      õpetajatele infotehnoloogiaga seotud tugiteenuste pakkumine

Nõudmised kandidaadile:

·      IT alane kutse- või kõrgharidus ja töökogemus infotehnoloogia valdkonnas
·      iseseisvus ja analüüsimisoskus IT probleemide lahendamisel
·      korrektsus, täpsus, põhjalikkus, pingetaluvus
·      hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus
·      iseseisvus, algatus- ja vastutusvõime

Avaldus, CV, haridust ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid saata 22. augustiks 2013 postiga Kesk 25, 63308 PÕLVA või elektrooniliselt koit.nook@polvayg.edu.ee
Täiendav info direktorilt 
koit.nook@polvayg.edu.ee, tel 799 9202 või 513 4363.

- – – – – – – – – – -

Järelkonkurss 10. klassi astumiseks

Põlva Ühisgümnaasium kuulutab vastavalt  Põlva Ühisgümnaasiumisse vastuvõtmise korra §3 lg 10 välja järelkonkursi vabadele kohtadele 10. klassis (reaalainete, loodusainete, sotsiaalainete ja sisekaitse õppesuunas). Õpilaskandidaadi 9.klassi klassitunnistusel peavad olema kõik vähemalt rahuldavad hinded.

Dokumentide vastuvõtmine kooli kantseleis igal tööpäeval kell 9.00-14.00 hiljemalt 21. augustiks 2013.a.

10. klassi astumiseks esitab õpilane järgmised dokumendid:

 • vormikohane kirjalik ankeet / avaldus (täita kohapeal);
 • põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega ja 9. klassi klassitunnistus;
 • foto 3 x 4 cm;
 • väljastpoolt Põlvat tulnud õpilasel tervisekaart või-leht.

- – – – – – – – – – -

 1. klassi ja 10. klasside nimekirjad 2013/14. õa

1. klass

10. klassid

- – – – – – – – – – -

Võtame tööle prantsuse keele õpetaja

Põlva Ühisgümnaasium võtab uuest õppeaastast tööle prantsuse keele õpetaja (gümnaasiumi valikaine, 4 tundi nädalas, tunnid ühel päeval). Sooviavaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad  palume saata hiljemalt 12. augustiks 2013.a. aadressil koit.nook@polvayg.edu.ee, info telefonil 513 4363.

 - – – – – – – – – – -

10. kl vastuvõtt 2013/2014

Dokumentide vastuvõtmine Põlva ÜG-sse õppima asumiseks toimub direktori kabinetis 25., 26. ja 27. juunil 2012 kell 9.00-14.00.

10. klassi astumiseks esitab õpilane järgmised dokumendid:

 • vormikohane kirjalik ankeet / avaldus (kooli kodulehel, saab täita kohapeal);
 • isikuttõendava dokumendi või sünnitunnistuse originaal või koopia (koopia saab teha kohapeal);
 • põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega ja 9. klassi klassitunnistus;
 • foto 3 x 4 cm;
 • väljastpoolt Põlvat tulnud õpilasel tervisekaart või-leht.

10. klassidesse vastuvõetute nimekiri õppesuunati 10. klassi õpilaskohtade arvu ulatuses avalikustatakse kooli veebilehel hiljemalt 1. juuliks. Nimekirjade kohta saab infot ka kooli kantseleist või telefonilt 799 9202.

Vabade kohtade olemasolul korraldatakse järelkonkurss hiljemalt 28. augustiks.

 - – – – – – – – – – -

Piltide tellimine
Lõpupäeva pilte saab tellida 25. ja 26. juunil kell 9-15 huvijuhi ruumis.

Pilte saab tellida ettemaksu alusel (10×15 pilt – 1 €, klassipilt – 2 € ja lennupilt – 4 €).  Tellitud fotod saab kätte alates 1. juulist kooli kantseleist kantselei lahtioleku aegadel kell 9-13.